De voorwaarden in deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.entris.nl) van Lagarde Groep.  Op andere websites van Lagarde Groep kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Informatie

Lagarde Groep besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen wij echter niet voorkomen. Lagarde Groep. wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de, op, of via deze site weergegeven informatie. Lagarde Groep behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Gebruik

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren, of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken of hacken van de website. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website, of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

Lagarde Groep behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Hoewel Lagarde Groep zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Lagarde Groep geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Lagarde Groep garandeert niet dat de informatie, software, dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Lagarde Groep garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

In geen enkel geval zijn Lagarde Groep, haar bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt met, maar niet beperkt hoeft te zijn tot, het gebruik, defecten, virussen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie of overige onvolkomenheden van deze website en de software en informatie die op of via deze website wordt aangeboden. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Lagarde Groep op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten

Lagarde Groep, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lagarde Groep, of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lagarde Groep is het niet toegestaan links naar de websites van Lagarde Groep weer te geven.

Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Lagarde Groep Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten worden aanbevolen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Lagarde Groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Lagarde Groep aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke hyperlinks en websites.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan Lagarde Groep stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Lagarde Groep raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Lagarde Groep te sturen.

Gebruik software

Op software die kan worden gedownload van deze website is de toepasselijke licentieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst, wordt de software verstrekt enkel voor gebruik door eindgebruikers en is het maken van enige verdere kopieën, reproducties of het verder distribueren van de software uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden uitsluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst. Lagarde Groep wijst nadrukkelijk enige andere garantie van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de software niet inbreuk maakt op enig recht, van de hand.

Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Lagarde Groep te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Lagarde Groep behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Lagarde Groep is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.Alle technische en technologische informatie op deze website alsmede eventueel door ons ter beschikking gestelde tekeningen en technische beschrijvingen blijven ons eigendom en mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt (anders dan ten behoeve van de bediening van dit product), gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven of ter kennis gebracht worden aan derden.

Deze website gebruikt advertentiecookies. Door op 'Oké, sluiten' te klikken geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie of om uw instellingen aan te passen.
Annuleren